§ 1 Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług noclegowych, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Dworu Pan Tadeusz. Regulamin stanowi nieodłączną część umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Dworze Pan Tadeusz.

Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Obowiązuje on wszystkie osoby przebywające na terenie Dworu Pan Tadeusz.

Niniejszy Regulamin, obowiązujący na terenie Dworu Pan Tadeusz, dostępny jest do wglądu na stronie www.dworpantadeusz.pl

§ 2 Doba hotelowa

Na terenie Dworu Pan Tadeusz obowiązuje doba hotelowa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

W przypadku samowolnego przedłużenia przez Gościa pobytu zostanie obciążony opłatą w wysokości równej 100% opłaty za dobę hotelową.

§ 3 Zasady korzystania z domów

Podstawą do zameldowania Gościa, jest okazanie pracownikowi Dworu Pan Tadeusz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

W domach przebywać może określona liczba gości, odpowiednia dla każdego domu:

• „Zosieńka” – 7 miejsc noclegowych w pokojach + 2 na rozkładanej kanapie w pokoju dziennym;

• „Telimena” – 7 miejsc noclegowych w pokojach + 2 na rozkładanej kanapie w pokoju dziennym;

• „Gerwazy” – 5 miejsc noclegowych w pokojach + 2 na rozkładanej kanapie w pokoju dziennym.

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dostawki – do 2 miejsc noclegowych w każdym domu. W przypadku nocowania w domach większej liczby osób, niż przewiduje regulamin, zostaną naliczone dodatkowe opłaty.

Gość nie może użyczać, podnajmować, ani w jakikolwiek inny sposób przekazywać wynajmowanego domu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

W przypadku rezygnacji z pobytu w Dworze Pan Tadeusz w trakcie jego realizacji, Dwór Pan Tadeusz nie dokonuje zwrotu żadnych poniesionych z tego tytułu opłat.

Przebywanie zwierząt na terenie Dworu Pan Tadeusz jest zabronione.

§ 4 Cisza Nocna

W Dworze Pan Tadeusz obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 7.00 rano.

Dwór Pan Tadeusz może odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi, który rażąco naruszył tę zasadę, bez zwrotu kosztów niewykorzystanego pobytu.

§ 5 Usługi

Cena uiszczana przez Gościa w związku z pobytem w Resorcie obejmuje przygotowanie domku/apartamentu do przyjęcia wskazanej liczby osób, oraz dodatkowe wyposażenie w postaci pakietu startowego:

• kostki do zmywarki,

• papieru toaletowego,

• worków na śmieci,

• płynu do naczyń,

• płynu do podłóg,

• gąbki/ścierki,

• płyn do kąpieli.

Na terenie Dworu Pan Tadeusz dostępny jest bezpłatny Internet bezprzewodowy Wi-Fi.

Sprzątanie domu i zmiana pościeli w czasie pobytu Gości odbywa się na ich życzenie i stanowi usługę dodatkową, dodatkowo płatną.

Goście mogą korzystać ze znajdującego się na terenie Dworu Pan Tadeusz sprzętu do grillowania oraz organizować ognisko w wyznaczonych do tego miejscach, po uprzedniej rezerwacji, w bezpiecznej odległości od domu. Zabrania się korzystania z grilla na balkonach. Korzystanie z ww. atrakcji odbywa się za uprzednią zgodą właścicieli Dworu Pan Tadeusz.

§ 6 Alpaki

Zabrania się wchodzenia Gościom oraz osobom nieupoważnionym do zagrody alpak, a także przebywania w niej. Alpaki mają w zwyczaju plucie, mogą ugryźć, a w przypadku wystraszenia nawet kopnąć. Uprasza się o zwracanie na to uwagi i odpowiednie zachowanie.

Dzieci mogą przebywać w pobliżu alpak jedynie pod opieką pełnoletnich osób.

Zabrania się dokarmiania zwierząt. Jest to możliwe tylko i wyłącznie za zgodą oraz przy obecności właścicieli Dworu Pan Tadeusz.

§ 7 Odpowiedzialność Gości

Gość ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia, elementów zabudowy i urządzeń technicznych Dworu Pan Tadeusz, wyrządzone przez niego lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność, w tym w szczególności przez osoby zameldowane z nim w domu przez niego wynajętym, a także za wszelkie osoby odwiedzające go lub przebywające na terenie Dworu Pan Tadeusz za jego wiedzą lub zgodą.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie Dworu Pan Tadeusz pod stałym nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Dwór Pan Tadeusz może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu Dworu Pan Tadeusz, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

Gość każdorazowo opuszczając dom powinien, ze względów bezpieczeństwa, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zakręcić krany, sprawdzić zamknięcie drzwi.

Gość obowiązany jest do korzystania z wynajętego domu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Gość nie może dokonywać zmiany wystroju wnętrza. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka domu i jego otoczenia nie mogą znajdować się w dniu wymeldowania przez Gościa w stanie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim były Gościowi przekazane.

Gość przez cały okres pobytu w Dworze Pan Tadeusz jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnych powszechnie przyjętych norm bezpieczeństwa, a także do dbania o porządek wewnątrz i na zewnątrz wynajętego domu.

Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnych powszechnie przyjętych norm bezpieczeństwa obciążają w całości Gościa.

W Dworze Pan Tadeusz przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Dworu Pan Tadeusz w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

Mając na względzie, iż Dwór Pan Tadeusz nastawiony jest na wypoczynek w ciszy i spokoju, zachowanie Gości i osób korzystających z usług Dworu Pan Tadeusz nie powinno zakłócać codziennego rytmu życia pozostałych Gości – zabronione jest puszczanie głośnej muzyki oraz organizowanie głośnych imprez zakłócających wypoczynek innych Gości. Dwór Pan Tadeusz może odmówić dalszego świadczenia usług, bez zwrotu kosztów niewykorzystanego pobytu osobie, która narusza tę zasadę.

W domach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Obowiązuje on zarówno w pomieszczeniach, jak i na balkonach oraz w najbliższym otoczeniu domów. Dwór Pan Tadeusz zastrzega sobie prawo do nałożenia na Gościa kary w wysokości 500 zł w przypadku niezastosowania się powyższego do zakazu. Palenie jest możliwe tylko i wyłącznie w specjalnie do tego wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

W przypadku zgubienia klucza Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 300 zł.

§ 8 Odpowiedzialność Resortu

Do każdego domu przydzielone są bezpłatne miejsca parkingowe. Goście są zobowiązani do parkowania pojazdu w miejscach wyznaczonych przez obsługę Dworu Pan Tadeusz oraz w taki sposób, by nie utrudniało to ruchu kołowego i wyjazdu z posesji innych osób.

Parking znajdujący się na terenie Dworu Pan Tadeusz jest parkingiem niestrzeżonym. Dwór Pan Tadeusz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu Gościa bądź pozostawionych w nim przedmiotów zarówno, gdy pojazd Gościa został pozostawiony na parkingu przy Dworze Pan Tadeusz, na terenie Dworu Pan Tadeusz, jak i poza nim.

Resort nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym rzeczy wartościowe, pozostawione, zgubione na terenie Dworu Pan Tadeusz lub utracone na skutek kradzieży.

Dwór Pan Tadeusz nie świadczy usługi depozytu.

§ 9 Reklamacje

W przypadku zastrzeżeń w przedmiocie jakości świadczonych usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich obsłudze Dworu Pan Tadeusz, co umożliwi podjęcie odpowiednich działań.

§ 10 Dane Osobowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „Rozporządzenie”, informujemy, że Administratorem danych osobowych Gości Dworu Pan Tadeusz, jest LIFE4YOU UL. Targowa 51A, 34-470 Czarny Dunajec NIP: 7351045492, dalej „Administrator”.

Dane osobowe Gości przetwarzane będą przez Administratora w celu dokonania rezerwacji, wykonania umowy o świadczenie usług noclegowych, w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, a także rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług noclegowych.

Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu marketingu usług Dworu Pan Tadeusz drogą elektroniczną, w tym informowania o obowiązujących promocjach.

Dane osobowe będą przetwarzane – w razie dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu realizacji umowy – do prawomocnego zakończenia postępowania, maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego. Dane osobowe zbierane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Gościowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Gościa zgody, Gość ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Gościowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Gości będą udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom Administratora oraz odpowiednim władzom, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 11 Postanowienia końcowe

Regulamin podlega prawu polskiemu.

Spory wynikające z zawartej Umowy winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według adresu siedziby Firmy, a gdy stroną sporu jest Konsument według właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

1 piętro – przestrzenny salon z wyjściem na ogród i kominkiem na drewno, łazienka z toaletą i prysznicem oraz w pełni wyposażona kuchnia z widokiem na Tatry.

2 piętro – trzy sypialnie z balkonami oraz druga łazienka.